Adatkezelési tájékoztató - Tatos Szalon
06-30-088-5261

Adatkezelési tájékoztató

(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 01.

Tartalomjegyzék

1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért
1.1. Az Adatkezelő.
1.2. Adatkezelői minőség.
1.3. Adatkezelő elérhetőségei
2. Általános rendelkezések.
2.1. A Tájékoztató célja, tartalma, kapcsolódó rendelkezések.
2.2. Fogalmak.
2.3. Az Érintett jogai
2.3.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog.
2.3.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog.
2.3.3. Korlátozáshoz való jog.
2.3.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog.
2.3.5. Törléshez való jog.
2.3.6. Jogorvoslat
2.3.7. Érintetti jogok gyakorlása. 
3. Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések.
3.1. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés.
3.3. Ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés
3.4. Webshop rendeléssel és felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés
3.5. Kapcsolatfelvétel
3.6. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés
3.7. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért

1.1. Az Adatkezelő

Hárs Liget Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) üzemelteti a Tatos Szalon & Gentleman’s Barber fantázia nevű szépségszalont (a továbbiakban: „Szépségszalon”), valamint a Weboldalt.

 

1.2. Adatkezelői minőség

A Szépségszalon kezeléseit igénybe vevő, a Weboldalt használó, a rendeléseket leadók és a Webshopot használók tekintetében, továbbá az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő Érintettek tekintetében a Hárs LigetKft. az adatkezelő.

Az online időpontfoglalás esetében a Salonic elektronikus rendszerben regisztráló és azon keresztül időpontot foglaló Érintettek esetében az Adatkezelő és a Salonic külön-külön önálló adatkezelőnek minősülnek.

 

1.3. Adatkezelő elérhetőségei

Hárs Liget Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 18. 2/5.

cégjegyzékszám: 09 09 010152

telefonszám: +36 30 9558 463

e-mail cím: info@tatosszalon.hu

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A Tájékoztató célja, tartalma, kapcsolódó rendelkezések

A jelen Tájékoztató célja az, hogy megfelelő információkat adjon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, valamint arról is tájékoztatást adjon, hogy az Érintettnek milyen adatkezeléssel összefüggő jogai vannak és azokat miként tudják gyakorolni.

A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, így a kezelésekre történő időpontfoglalással, a Webshopon történő regisztrációval és vásárlással, valamint a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésekre vonatkozó információkat.

A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatához, az ott történő regisztrációhoz, valamint a szolgáltatásaink igénybevételéhez Ön elfogadja a Személyes Adatainak a jelen Tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A Weboldal használata és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a Személyes Adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

 

2.2. Fogalmak

A Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

 

A „Személyes Adatok”, az „Adatkezelő”, a „Közös Adatkezelő”, az „Adatfeldolgozó” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.  Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

 

Általános Adatvédelmi Rendelet / Rendelet

a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;

Érintett

Érintettnek az alábbi személyek minősülnek:

 • A Heiszler Szalon kezeléseire időpontot foglaló, valamint a kezelést igénybevevő személy;
 • A Webshop-on regisztráló (felhasználói fiókkal rendelkező), vagy azon keresztül rendelést leadó személy;
 • a Weboldalt használó személy;
 • az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személy;

Salonic

az Érintett vagy az Adatkezelő által igénybe vett, a Salonic International Kft. mint adatkezelő által üzemeltetetett időpontfoglaló rendszer;

Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);

Infotv.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Partnerfiók

az Adatkezelő üzleti fiókja, amely az időpontfoglalásokat, Érintetti adatokat, valamint a kezelést végző az Adatkezelő munkatársaira vonatkozó adatokat tartalmazza;

Weboldal

Adatkezelő megbízásából a
Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.
Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8. által üzemeltetett:
https://www.tatosszalon.hu

 

Webshop

Az Adatkezelő https://www.tutiwebshop.hu/ címen elérhető webshopja.

 

2.3. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

 

2.3.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

 

2.3.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 

2.3.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

2.3.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

 

2.3.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

 

2.3.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu);

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

 

2.3.7. Érintetti jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.

 

3. Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint „Érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím vagy az egészségügyi adatok, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

 

3.1. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott kezelésekre háromféleképpen foglalhat időpontot; telefonon, személyesen vagy online. Az időpontfoglalás módja szerint az Adatkezelő az Érintettről eltérő adatkört kezel.

Az időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

I.    Telefonon történő időpontfoglalás esetén:

 • név;
 • telefonszám;
 • foglalt kezelés és annak időpontja.

II.    Üzenetben történő időpontfoglalás esetén:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • foglalt kezelés és annak időpontja.

III.   Személyesen történő időpontfoglalás esetén:

 • név;
 • foglalt kezelés és annak időpontja.

IV.  Online (Salonicon keresztül történő) időpontfoglalás esetén:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím; 
 • foglalt kezelés és annak időpontja.

Adatkezelés célja

Az időpontfoglalás során megadott Személyes Adatok kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő biztosítani tudja Ügyfele számára a kért kezelést a lefoglalt időpontban. Az adatkezelés célja továbbá az, hogy az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Érintettel, amennyiben bármely okból az időpont módosítására kerülne sor.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett ehhez hozzájárul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, a nem véglegesített időpont-foglalások esetén az időpontfoglaló felület elhagyásáig tart.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

Azon Érintettek vonatkozásában, akik telefonon vagy személyesen foglalnak időpontot, a Salonic Adatfeldolgozónak minősül. Az Adatfeldolgozó hozzáfér az Adatkezelő Partnerfiókjához.

 

Azon Érintettek esetében, akik a Salonic rendszerén keresztül foglalnak időpontot, a Salonic felhasználóinak minősülnek, így az ő Személyes Adatai vonatkozásában a Salonic önálló adatkezelőnek minősül. Ebben az esetben az Adatkezelőnél megjelenő Érintetti adatok a Salonic származnak.

A Salonic adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.salonic.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

3.3. Ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés

Az időpontfoglalások nyomán az Érintett esetében létrejön egy ügyfél-adatlap. Az ügyfél-adatlap információi alapján az Adatkezelő meghatározott feltételek fennállása esetén kedvezményt biztosíthat az Érintett számára, vagy jogosult az Érintett további kezeléseit, időpontfoglalásait visszautasítani, vagy egyéb szankciót alkalmazni.

Az ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az ügyfél-adatlap az időpontfoglaláshoz szükséges Személyes Adatokon felül az alábbi adatokat tartalmazza az Érintettről:

 • igénybe vett kezelések típusa, száma, időpontja és összege;
 • esetlegesen fennálló tartozás összege;
 • lemondott kezelések típusa, száma, időpontja;
 • törölt kezelések típusa, száma, időpontja;

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő meg tudja állapítani, hogy:

 • az Érintett jogosult-e kedvezményre az Adatkezelő által nyújtott kezelések árából – pl. az igénybe vett kezelések összege meghaladja-e azt az összeget, ami után az Adatkezelő kedvezményt kínál a kezeléseinek árából, valamint
 • az Érintett jogosult-e az időpontfoglalásra – bizonyos számú meg nem jelenés esetén az Érintett további időpontfoglalásait az Adatkezelő jogosult visszautasítani, ezért ellenőrzi, hogy történt-e lemondás, időpont törlés (hány darab) és az a meghatározott (24 órás) határidőn belül történt-e; bizonyos értékű tartozást követően az Adatkezelőnek jogosult megtagadni további szolgáltatás nyújtását (időpontfoglalást).

Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A jogos érdek megnevezése: a szolgáltatás nyújtásának magas színvonala és az ügyfelek hűségének erősítése, továbbá a szolgáltatást többszörösen lemondó ügyfelek szankcionálása.

Adatkezelés időtartama

Az időpont-foglalással kapcsolatban megadott hozzájárulás visszavonásának időpontjáig kezeljük az ügyfél-adatlap adatait. Tekintettel arra, hogy az ügyfél-adatlappal kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok kizárólag az időpontfoglalás során kezelt Személyes Adatokkal együtt értelmezhetőek, így, ha az Érintett a hozzájárulását az időpontfoglalással kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában visszavonja, akkor a teljes ügyfél-adatlapja törlésre kerül.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

Az időpontfoglaláson felül, az ügyfél-adatlapon kezelt adatok vonatkozásában a Salonic minősül az Adatkezelő adatfeldolgozójának. Az adatfeldolgozó ezen adatokhoz hozzáfér, de azokon semmilyen műveletet nem hajt végre.

 

3.4. Webshop rendeléssel és felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés

A Webshopon keresztül történő vásárlás lehetséges előzetes regisztrációval, illetve anélkül is. Amennyiben az Érintett regisztrál, úgy létrejön egy felhasználói fiókja. A felhasználói fiók könnyebbé teszi az Érintettek számára a vásárlást. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az Érintettet terheli. Erre tekintettel, ha a Személyes Adatokban változás következik be, úgy ezeket a változásokat az Érintett köteles átvezetni a felhasználói fiókban.

 

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Webshop megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a Webshopon történő regisztrációt követően a vásárlás nem kötelező.

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatait kezeli az Adatkezelő a Webshopon keresztül leadott rendeléssel kapcsolatban:

 • vezetéknév*,
 • keresztnév*,
 • cégnév,
 • számlázási cím*(ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám),
 • szállítási cím (amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól),
 • telefonszám,
 • e-mail cím
 • megrendelés ;
 • a rendeléssel kapcsolatos megjegyzés.

A *-gal megjelölt Személyes Adatok megadása kötelező.

A felhasználói fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:

 • – vezetéknév;
 • – keresztnév;
 • – felhasználói név;
 • – számlázási cím;
 • – szállítási cím;
 • – korábbi rendelések;
 • – kedvenc termékek;
 • – letöltések.

Adatkezelés célja

A Webshopon keresztül történő vásárlás kapcsán az adatkezelés célja az, hogy az Érintett részére az Adatkezelő teljesíteni tudja a leadott rendelést, el tudja küldeni a megvásárolt terméket. A felhasználói fiók kapcsán az adatkezelés célja az, hogy az Érintett könnyebben tudja rendeléseit leadni, ne kellje újra ugyanazon adatait megadnia, illetve kedvelt termékeit mentheti, korábbi vásárlásait megnézheti.

Adatkezelés jogalapja

A Webshopon keresztül történő vásárlással kapcsolatban a Személyes Adatokat az Adatkezelő az adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, továbbá jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont)

A felhasználói fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés időtartam

A még nem teljesített, függőben lévő rendeléseket az Adatkezelő a rendelés leadásától számított 30 napig őrzi meg. Amennyiben ez idő alatt a rendelés teljesítése nem történik meg, úgy a 30 nap elteltével a rendelést törli az Adatkezelő.

A hibás rendeléseket a rendelés leadásától számított 30 napig őrzi meg az Adatkezelő. Az 30 nap elteltét követően a hibás rendelés automatikusan törlésre kerül.

Az adatkezelés időtartama a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Amennyiben az Érintett 12 hónapig nem lép be a felhasználói fiókjába, úgy a fiókja inaktivitás miatt törlésre kerül.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók szerződéses partnerek

Az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszert a Billingo Technologies Zrt. biztosítja az Adatkezelő számára, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a számlázóprogram technikai működtetését és karbantartását végzi, bizonyos Személyes Adatokhoz hozzáfér, de azon semmilyen műveletet nem végez.

Szintén adatfeldolgozónak minősül a Shopify International Ltd. (2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland), amely a webshop e-commerce rendszerét biztosítja. A vásárlások teljesítése kapcsán az Érintett egyes Személyes Adatai (számlázási név; számlázási cím; szállítási cím; telefonszám; e-mail cím) továbbításra kerülnek az Adatkezelő partnere számára, aki a vásárolt termék kézbesítéséért felelős. Az Adatkezelő partnere a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463), aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó tevékenysége kizárólag arra irányul, hogy a vásárolt terméket kézbesítse az Érintettnek.

3.5. Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy az Érintettek feltegyék kérdéseiket (pl. foglalással, egy adott termékkel) kapcsolatban. Ebben az esetben a kérdés megválaszolása érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes Adatait kezelje. Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy az Érintett az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel céljából e-mailen vagy telefonon keresztül érdeklődjön szolgáltatások, kezelések iránt vagy egyéb kérdést tegyen fel.

Kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő az Érintett alábbi Személyes Adatait kezeli:

 • név;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • a kapcsolatfelvétel során az Érintett által önként megadott Személyes Adat;
 • a feltett kérdés.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, az Érintett kérdéseinek megválaszolása.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adatkezelés időtartam

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel okának megoldásáig.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók,

szerződéses partnerek

A Weboldalon keresztül küldött üzeneteket a Weboldal nem tárolja, azok egyenesen az Weboldalon feltüntetett kapcsolati e-mail címekre érkeznek.

A kapcsolati e-mail címekre érkezett leveleket az Adatkezelő illetékes munkatársai válaszolják meg és kezelik.

3.6.

Az Adatkezelő bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igénylik. Minden esetben önkéntes döntés az, hogy az Érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – Személyes Adatát törli és további hírlevelet nem küld az Érintett számára.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli a hírlevél küldéssel kapcsolatban:

 • vezetéknév;
 • keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím.

Adatkezelés célja

Az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás, tájékoztatás az elérhető termékekről, szolgáltatásokról és akciókról, eseményekről, egyéb hírekről.

Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján történik. E hozzájárulás az Érintett részéről bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat visszavonásig kezeli, azaz addig, amíg az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

A hírlevek küldésével kapcsolatban az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Ez az adatfeldolgozó a MailerLite Limited (https://mailerlite.com/) (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland).

3.7. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjt és kezel, látogatottsági adatok monitorozása (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

A Weboldalon beágyazott, a Weboldalról elnavigáló gombok, aktív linkek találhatóak (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, időpont foglalás esetén Salonic). Amennyiben ezekre a gombokra kattint, az automatikusan átirányítja a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube vagy Salonic felületére.  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az átirányítást követően az Adatkezelőnek a kezelt Személyes Adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetősége, ezen felületekre a harmadik felek mint önálló adatkezelők saját adatkezelési szabályai vonatkoznak. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az említett oldalak hogyan használják fel a Személyes Adatokat, ennek megfelelően azok további felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár. A felelősség ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

A Weboldal a fenti célok elérése érdekében úgynevezett sütiket használ.

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Érintett számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy az Érintett milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. Az Adatkezelő arra használja a sütiket,, hogy személyre szabja az Érintett látogatását Weboldalon (pl. elősegítse, hogy a felület a legjobb felbontású legyen, mikor az Érintett visszatér Weboldalra), elemezze a Weboldal forgalmát, és nyomon kövesse a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Adatkezelő fejlessze a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (persistent – ezek mindaddig az Érintett számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (session – amelyek csak a böngésző bezárásáig, munkamenet végéig érvényesek).

Az Adatkezelő használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldal használatát, és megmutatják, hogy az Érintett mely lapokat látogatja meg Weboldalon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben az Adatkezelő HTML-képes email üzeneten keresztül lép kapcsolatba az Érintettel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetet.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a Személyes Adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeli az Adatkezelő, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal szükséges, funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ.

 • szükséges sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható.
 • funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl.: a Weboldal magyar vagy angol változatát használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre, stb.).
 • statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a Weboldal tulajdonosának arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a Weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.
 • marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése révén, mindezt azért, hogy a felhasználók számára releváns tartalmat mutassanak.

Jelen weboldal oldal üzemeltetője Tatos Levente. Ügyfélszolgálat: tatosszalon.hu/kapcsolat, Postacím és az üzlet helye: Tatos Szalon & Gentleman’s Barber Debrecen, Hunyadi János utca 24. Fsz/4

A www.tatosszalon.hu teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Tatos Levente jogtulajdonát képezik.

A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a szerző neve [Tatos Levente] és a forrás [www.tatosszalon.hu] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás használati, közzétételi díja: 27 900 Ft + Áfa szavanként naponta.

Feliratkozási feltételek

A weboldalakon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő és/vagy a hírlevél feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját használatú, lévén, hogy weboldalunk információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalakat üzemeltető Tatos Levente-től, elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Tatos Levente-nek és alkalmankét üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a www.tatosszalon.hu hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról.

A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozó neve és címe, esetetleg elérhetőségei más jellegű /születési dátum/ adatai. A megrendeléskor kezelt adatok köre a fentieken kívül: szállítási cím, kapcsolattartó telefonszáma. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetekként partnercégeink hirdetéseinek küldésére használjuk.